صفحه اصلي > درباره هتل > صورت های مالی هتل 

گزارش عملکردی سود و زیان

سال 1392

درآمد حاصل از ارایه خدمات هتلداری در سال 1392 این واحد بالغ بر 7.247.413.441ریال می باشد که به شرح ذیل تفکیک گردیده است.

1-درآمد اتاق 1.798.856.692 ریال

2-درآمد غذا و نوشابه 5.455.345.206  ریال

3- سایر درامدها 2.211.543 ریال

 

هزینه های صورت گرفته در سال 1392 به تفکیک ذیل می باشند :

1-هزینه حقوق و دستمزد کارکنان 4.481.800.815
ریال

2-هزینه مواد مصرفی2.475.726.566 ریال

3- هزینه استهلاک.3.610.688.073 ریال

4-سایر هزینه های عمومی    2.097.388.644  ریال

در نتیجه این واحد در سال 92 زیانی را بالغ بر 5.397.178.726 ریال را متحمل شده است .